Các thuật ngữ trong phần mềm CRM

Bạn đã sử dụng CRM để quản lý thông tin giao dịch với khách hàng, vậy bạn đã hiểu rõ các danh từ được dùng trong các chức năng của phần mềm. bài viết này:

Xem thêm »